Akceptuję Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz do prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie i zapisane w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

O Fundacji

Statut Fundacji TEB

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja TEB, zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona została przez spółkę Towarzystwo Edukacji Bankowej SA z siedzibą w Poznaniu aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Dagmarę Duczmal w Kancelarii Notarialnej przy ul. Paderewskiego 7 w Poznaniu dnia 28 stycznia 2014 r., Repertorium A nr 524/2014.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na zakres działania i cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

§ 5

Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieoznaczony.

§ 6

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 7

Fundacja może używać pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę. Pieczęć ponadto może zawierać znak graficzny (logo) Fundacji.

§ 8

 1. Fundacja może przystępować do spółek, stowarzyszeń i formacji społecznych.
 2. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych, na zasadach określonych w stosownych przepisach prawa.
 3. Fundacja może działać w oparciu o wewnętrzne jednostki organizacyjne Fundacji, których zasady funkcjonowania określone zostaną przez Zarząd Fundacji odrębnymi przepisami wewnętrznymi.

§ 9

Fundacja może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom.

§ 10

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

§11

Fundacja może ustanawiać odznaki, wyróżnienia honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym.

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 12

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego obejmująca:

 1. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, oświatowej, naukowej i w zakresie szkolnictwa wyższego,
 2. wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,
 3. tworzenie nowoczesnych modeli i zasad zarządzania szkołami wyższymi i szkołami w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
 4. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w edukacji, oświacie, nauce i szkolnictwie wyższym,
 5. upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod kształcenia w edukacji, oświacie, nauce i szkolnictwie wyższym,
 6. wspomaganie młodzieży i dorosłych w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,
 7. promowanie i wspomaganie osób fizycznych i prawnych o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie wspierania edukacji i jakości kształcenia,
 8. promowanie i wspieranie działalności osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność edukacyjną, oświatową, naukową oraz związaną ze szkolnictwem wyższym,
 9. promowanie i wspieranie działalności osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
 10. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 11. tworzenie warunków dla innowacji i przedsiębiorczości w sektorze edukacji,
 12. promocję idei społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze edukacji,
 13. propagowanie idei wolontariatu.

§ 13

Fundacja może realizować swoje cele poprzez:

 1. tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym
   podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne,
   promującym talenty i wybitne uzdolnienia,
 2. inicjowanie, wspieranie i propagowanie nowatorskich rozwiązań w nauce i edukacji,
 3. wspomaganie rozwoju młodzieży przez organizowanie i realizowanie projektów edukacyjnych, naukowych i kulturalnych (m.in. szkoleń, kursów, seminariów, warsztatów, konferencji naukowych),
 4. prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami statutowymi Fundacji, w tym wydawanie opinii, komentarzy, recenzji o zakresie tematycznym zbieżnym z celami działania Fundacji, na potrzeby własne oraz podmiotów zewnętrznych,
 5. prowadzenie portali internetowych o tematyce edukacyjnej,
 6. zakładanie i prowadzenie żłobków, szkół i placówek oświatowych,
 7. zakładanie szkół wyższych i pozostawanie założycielem szkół wyższych,
 8. zakładanie i prowadzenie jednostek służących aktywności społecznej, gospodarczej
  i zawodowej, a także ośrodków rehabilitacyjno-opiekuńczych,
 9. wspieranie systemu zarządzania szkołami,
 10. tworzenie i zarządzanie systemami motywowania, wspierania i nagradzania nauczycieli, wychowawców, pracowników oraz osób związanych innymi niż umowa o pracę stosunkami zatrudnienia, w jednostkach prowadzących działalność oświatowo-wychowawczą
  i edukacyjną, szkołach wyższych, organach będących założycielami szkół wyższych, organach prowadzących szkoły w rozumieniu ustawy o systemie oświaty oraz w jednostkach wspierających system edukacji prowadzonej przez wyżej wymienione podmioty, jak również wspieranie takich systemów,
 11. tworzenie i zarządzanie systemami motywowania, wspierania i nagradzania osób zarządzających oraz osób nadzorujących, w jednostkach prowadzących działalność oświatowo-wychowawczą i edukacyjną, szkołach wyższych, organach będących założycielami szkół wyższych oraz organach prowadzących szkoły w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, jak również wspieranie takich systemów,
 12. organizowanie zajęć oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także rajdów i festynów
  dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
 13. organizowanie konkursów i fundowanie nagród oraz wspieranie ich laureatów,
 14. inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań ukierunkowanych na współpracę środowisk naukowych, edukacyjnych i gospodarczych,
 15. wspieranie inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu,
 16. realizację przedsięwzięć na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych,
 17. rewitalizację społeczną i gospodarczą obszarów i budynków nakierowaną na ich przystosowanie do nowych funkcji ekonomicznych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych oraz do mieszkalnictwa,
 18. tworzenie, organizowanie i zarządzanie systemem edukacji dla osób starszych,
 19. zbieranie i wymianę informacji, doświadczeń oraz prowadzenie badań w obszarach działalności Fundacji,
 20. wspieranie jednostek samorządu terytorialnego, szkół, uczelni, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 21. uczestnictwo w imprezach kulturalnych, organizowanych przez inne podmioty, umożliwiających przeprowadzenie akcji charytatywnych w zakresie działalności Fundacji,
 22. udzielanie patronatów nad przedsięwzięciami o zakresie tematycznym zbieżnym z celami działania Fundacji,
 23. udzielanie wsparcia, w tym finansowego, innym instytucjom i podmiotom prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.

III. ORGANY FUNDACJI

§ 14

 1. Organami Fundacji są:
 1. Fundator
 2. Rada Fundacji
 3. Zarząd Fundacji
  1. Fundator może, w dowolnym czasie, powołać w swoje miejsce Radę Powierniczą Fundacji przekazując jej swoje kompetencje i zmieniając w odpowiedni sposób statut.

Fundator

§ 15

Do kompetencji Fundatora należy:

 1. powołanie i odwołanie członków Rady Fundacji,
 2. odwołanie Członków Zarządu,
 3. określenie wynagrodzenia członków Rady Fundacji,
 4. ustalenie zasad przyznawania zwrotu kosztów lub wypłaty wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji,
 5. uchwalenie na wniosek Rady Fundacji Regulaminu Rady Fundacji,
 6. powołanie Rady Powierniczej oraz przekazanie jej swoich kompetencji,
 7. powołanie i odwołanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu,
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Fundacji i Zarządu Fundacji,
 9. udzielenie absolutorium członkom Rady Fundacji i Zarządu Fundacji,

10)podejmowanie uchwał w sprawach:

 1. zmiany Statutu Fundacji,
 2. zmiany celu Fundacji,
 3. połączenia Fundacji z inną fundacją,
 4. likwidacji Fundacji,

11)powołanie likwidatora/likwidatorów Fundacji,

12)przeznaczenie pozostałych po likwidacji Fundacji środków majątkowych na cele, o których mowa w § 12.

 

§ 16

Fundator, w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, podejmuje uchwałę
w sprawie:

 1. zatwierdzenia sprawozdań Rady Fundacji i Zarządu Fundacji,
 2. udzielenia absolutorium członkom Rady Fundacji i Zarządu Fundacji,

Rada Fundacji

§ 17

Rada Fundacji sprawuje kontrolę i stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz jest organem opiniującym.

§ 18

 1. Rada Fundacji składa się z czterech do siedmiu członków.
 2. Członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady i, na jego wniosek, Wiceprzewodniczącego Rady, powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Kadencja Rady Fundacji jest wspólna i trwa trzy lata.

§ 19

 1. Mandat każdego członka Rady Fundacji wygasa najpóźniej z dniem zatwierdzenia przez Fundatora sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji mogą być w dowolnym czasie odwołani przez Fundatora.
 3. Utrata członkostwa w Radzie Fundacji następuje ponadto w wyniku:
 1. utraty praw publicznych,
 2. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 3. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. złożenia rezygnacji.

§ 20

 1. Członkowie Rady Fundacji mogą pełnić swoje funkcje społecznie.
 2. Z tytułu pełnionych funkcji, członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów i/lub wynagrodzenie.

§ 21

Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Fundacji może, bezpośrednio lub pośrednio przez upoważnione przez siebie osoby:

 1. badać wszystkie dokumenty Fundacji;
 2. żądać od członków Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji ustnych lub pisemnych sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.

§ 22

Do podstawowych kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji,
 2. podejmowanie decyzji co do liczby członków Zarządu Fundacji,
 3. powołanie i odwołanie, z zastrzeżeniem § 25 ust. 5, wszystkich członków Zarządu Fundacji,
  w tym Prezesa Zarządu oraz, na jego wniosek, Wiceprezesa Zarządu,
 4. ustalenie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu,
 5. reprezentowanie Fundacji w sporach lub umowach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, chyba że Fundator powoła pełnomocnika do danej czynności,
 6. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
 7. powołanie biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Fundacji,
 8. ocena rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego,
 9. składanie Fundatorowi sprawozdania z własnej działalności oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu o których mowa w pkt. 8,
 10. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 11. wyrażenie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
 12. ustalenie zasad przyznawania wyróżnień honorowych,
 13. uchwalenie, na wniosek Zarządu, Regulaminu Zarządu Fundacji,
 14. wyrażenie zgody na dokonanie przez Zarząd następujących czynności prawnych:
 1. zawarcie lub zmianę umowy lub/i zaciągnięcie zobowiązania powyżej kwoty określonej w uchwale Rady Fundacji lub trwających dłużej niż okres wskazany
  w uchwale Rady Fundacji,
 2. zawarcie umowy, której przedmiotem jest nieruchomość, innej niż umowa dzierżawy lub umowa najmu,
 3. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości,
 4. podejmowanie czynności prawnych związanych z inwestycją na nieruchomości, jeżeli koszt szacunkowy tej inwestycji przekracza kwotę określoną uchwałą Rady Fundacji, a w szczególności jeżeli do realizacji inwestycji niezbędne jest pozwolenie
  na budowę,
 5. nabycie i zbycie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,
 6. wykonanie praw z posiadanych akcji lub udziałów,
 7. zakładanie i likwidację, a także przystępowanie i uczestnictwo w innych podmiotach,
 8. delegowanie i odwołanie osób do organów podmiotów założonych
  lub prowadzonych przez Fundację, a także tych, do których Fundacja przystąpiła
  i w których uczestniczy,
 9. udzielenie osobom delegowanym do organów innych podmiotów wytycznych co do sposobu reprezentacji Fundacji w tych organach,
 10. zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umów pomiędzy Fundacją a podmiotami powiązanymi z Fundatorem w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 11. uchwalenie planu rzeczowo-finansowego,
 12. uchwalenie regulaminu organizacyjnego Fundacji,
 13. uchwalenie standardów księgowych, finansowych, w zakresie polityki nieruchomości i informatycznych w Fundacji,
 14. uchwalenie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 15. uchwalenie regulaminu udzielania zamówień,
 16. uchwalenie regulaminów i zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
 17. uchwalenie rocznych i wieloletnich strategicznych planów rozwoju i działalności Fundacji.

§ 23

1.Uchwały Rady Fundacji mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.

2.Posiedzenie Rady Fundacji prowadzi Prezes Rady Fundacji lub osoba przez niego wskazana.

3.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
W przypadku równości głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie.

4.Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5.Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji. Oddanie głosu na piśmie
nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji.

6.Szczegółowy zakres i tryb pracy Rady Fundacji określa regulamin Rady Fundacji uchwalony przez Fundatora.

Zarząd Fundacji

§ 24

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 25

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków.
 2. Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu oraz, na jego wniosek, Wiceprezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Rady Fundacji.
 4. Kadencja Zarządu Fundacji jest wspólna i trwa trzy lata.
 5. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezes oraz, na jego wniosek, Wiceprezes Zarządu powoływany jest przez Fundatora.

 

 

§ 26

 

 1. Mandat każdego członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem zatwierdzenia przez Fundatora sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu mogą być w dowolnym czasie odwołani przez Radę Fundacji lub Fundatora.
 3. Utrata członkostwa w Zarządzie następuje w wyniku:
 1. utraty praw publicznych,
 2. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 3. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. złożenia rezygnacji.

 

§ 27

Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoje funkcje społecznie, być zatrudnieni w Fundacji
na umowę o pracę albo Fundacja może z nimi zawrzeć umowę cywilnoprawną, której przedmiotem będzie prowadzenie spraw Fundacji za wynagrodzeniem.

§ 28

 1. Zarząd Fundacji podejmuje działania we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji innych organów Fundacji.
 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 2. kierowanie całością bieżącej działalności Fundacji,
 3. zarządzanie majątkiem i sprawami Fundacji,
 4. uchwalenie:
 1. planu rzeczowo-finansowego,
 2. rocznych i wieloletnich planów rozwoju i działalności Fundacji,
 3. regulaminu organizacyjnego Fundacji,
 4. standardów księgowych, finansowych, w zakresie polityki nieruchomości
  i informatycznych w Fundacji,
 5. instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 6. regulaminu udzielania zamówień,
 7. regulaminów i zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
 1. przygotowanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego,
 2. przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów.

§ 29

 1. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu Fundacji.
 2. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie.
 3. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa regulamin Zarządu Fundacji uchwalany przez Radę Fundacji.

§ 30

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, upoważniony jest:

 1. Prezes Zarządu działający samodzielnie

lub

 1. dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

IV. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 31

1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych,
a także nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2.Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 (tysiąc) złotych.

§ 32

1.Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację statutowych celów Fundacji oraz służy pokryciu kosztów jej utrzymania.

2.Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 33

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności:

 1. z dotacji i subwencji,
 2. z darowizn, spadków i zapisów otrzymywanych zarówno z kraju, jak i z zagranicy,
 3. ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującym prawem,
 4. z odsetek i lokat bankowych oraz innych operacji bankowych,
 5. ze sponsoringu,
 6. z pożyczek,
 7. z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację na podstawie odrębnych przepisów.

§ 34

1.Decyzje w zakresie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji, wykraczające poza zakres zwykłego zarządu, podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.

2.Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

3.Przyjęcie spadku może następować wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili przyjęcia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 35

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 36

1.Rachunkowość i ewidencja majątku Fundacji prowadzona jest zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości.

2.Rok obrotowy Fundacji trwa dwanaście miesięcy i rozpoczyna się w dniu 1 lipca, a kończy w dniu 30 czerwca roku następnego.

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 37

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów. Zasady funkcjonowania zakładów regulują obowiązujące przepisy
  i regulacje wewnętrzne Fundacji.
 3. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje nią Zarząd Fundacji.
 4. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej.

§ 38

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:

 1. działalność wydawnicza (PKD 58),
 2. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
 3. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
 4. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 5. zakwaterowanie (PKD 55),
 6. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
 7. działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)
 8. finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64),
 9. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
 10. działalność firm centralnych (headoffices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)
 11. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
 12. działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),
 13. edukacja (PKD 85),
 14. opieka zdrowotna (PKD 86),
 15. pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87),
 16. pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88),
 17. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90),
 18. działalność bibliotek (PKD 91.01.A),
 19.  pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
 20. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

1.Statut Fundacji i cele Fundacji mogą być zmienione.

2.Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji, zmiany jej celów lub rozwiązania Fundacji podejmuje Fundator.

§ 40

1.Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel działania Fundacji.

§ 41

 1. Fundacja ulega likwidacji:
 1. w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,
 2. w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku,
 3. w przypadkach określonych w odrębnych przepisach prawnych.
 1. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator powoływany i odwoływany przez Fundatora lub,
  w wypadku jego niepowołania, Zarząd Fundacji.
 2. W trakcie likwidacji Fundacji w pierwszej kolejności regulowane są wszystkie zobowiązania Fundacji.
 3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji, Fundator przeznacza na cele statutowe,
  o których mowa w § 12.

§ 42

Fundacja przestaje istnieć z dniem wykreślenia z rejestru.